WITRYNA – SZKOLNE OKNO NA ŚWIAT

W naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 została wdrożona innowacja pedagogiczna:
Autor: Honorata Norberciak
Temat: „Witryna – szkolne okno na świat”
Przedmiot: informatyka
Rodzaj innowacji: organizacyjno-programowa
Data wprowadzenia: 01.09.2021 r.
Data zakończenia: 24.06.2022 r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji byłą grupa uczniów klas 1-3. Czas realizacji innowacji obejmował
cały rok szkolny, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywały się będą w ramach zajęć dodatkowych – kółka
informatycznego, raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei otwartości na otaczający świat z
wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do
poszerzania horyzontów myślowych, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Witryna – szkolne okno na świat” byłą odpowiedzią na potrzeby szkoły,
związane ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie np. zdalnym nauczaniem i
potrzebą szerszego wykorzystania możliwości komunikowania się poprzez stronę
internetową. Jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej
podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego.

Skip to content