Rekrutacja

Proponowane profile na rok szkolny 2018/2019

Lp. Profil kształcenia przedmioty rozszerzone przedmiot rozszerzony do wyboru
1. humanistyczny j. polski historia j. angielski
2. biologiczno – chemiczny biologia chemia matematyka geografia
3. matematyczno – geograficzny matematyka geografia j. angielski


ZARZĄDZENIE Nr 5 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

Podanie o przyjęcie do LO

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

/na podstawie Załącznika do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku/

REKRUTACJA ZASADNICZA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 10 maja od godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

2 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie od 15 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

3 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 16.00

4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną od 10 maja do 6 lipca
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca godz. 12
6 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 12 lipca godz. 16.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
8 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lipca od godz. 8.00

do 16 lipca do godz. 16.00

9 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną od 13 lipca do 28 sierpnia
10 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 29 sierpnia godz. 12.00
11 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych 31 sierpnia godz. 12.00

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego w Warce przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 2. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a/ wyniki egzaminu gimnazjalnego

b/ wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

historia/WOS i język angielski                      –          profil humanistyczny       

– biologia/chemia i język angielski       –          profil biologiczno-chemiczny

– geografia i język angielski                  –          profil matematyczno-geograficzny

c/ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

d/ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego składa się do Dyrektora szkoły.

Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu końcowego gimnazjalisty,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dwa zdjęcia.

Dokumenty są składane w oryginale, lub mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły następuje w chwili złożenia oryginałów dokumentów.
 2. Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

 

Kontakt

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel. (48) 667 23 26, fax (48) 667 36 23
e-mail: sekretariat.lowarka@grojec.pl

Pliki cookies

UWAGA!
Ten serwis używa plików cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki
oznacza zgodę na to.


Mazowiecki Informator
dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Informator

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Spoleczny

Dzialaj LokalnieBIP LO WARKA

Cesir

Dworek na Dlugiej

tv.warka

Krewniacy

Fundacja Swietego Mikolaja

Stopklatka